• 444 4 118

    : 444 4 118

  • info@tugbaambalaj.com

  • Çınar Mah. Duru Cad No: 34, Akyurt / Ankara, 06750

Tuğba Ambalaj A.Ş.KVKK Aydınlatma Metni


Kişisel verilerin işlenmesinde, kanunda "Genel İlkeler" başlığı ile düzenleme altına alınan 4. Maddesinden belirtilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyulmaktadır.

AYDINLATMA METİNLERİ
1. Çalışan Adayı Aydinlatma Metni
2. Çalışan Aydinlatma Metni
3. Hissedar_Ortak Aydinlatma Metni
4. Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Aydinlatma Metni
5. Stajyer Adayı  Aydinlatma Metni
6. Stajyer Aydinlatma Metni
7. Tedarikçi Çalışanı Aydinlatma Metni
8. Tedarikçi Yetkilisi Aydinlatma Metni
9. Ürün veya Hizmet Alan Kişi Aydinlatma Metni
10. Ürün ya da Hizmet Satan Kişi Aydinlatma Metni
11. Ziyaretçi Aydinlatma Metni 
BAŞVURU FORMU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca ilgili kişi, olarak tanımlanan kişisel veri sahipleri veri sorumlusuna başvurmak suretiyle;
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.